ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.

Τα εξής ερωτηματολόγια είναι διαθέσιμα:
για περαιτέρω βοήθεια επικοινωνήστε με τον διαχειριστή ( evaluation@med.auth.gr )


The Online Survey Tool - Free & Open Source